Stanovy

Stanovy Občianskeho združenia SPORT CLUB Senec
schválené na členskej schôdzi konanej dňa 01.07.2016 v Senci

Článok 1
Všeobecné ustanovenia

1. SPORT CLUB Senec, (ďalej len „združenie“) je právnická osoba, ktorá môže vo svojom mene nadobúdať práva a povinnosti.
2. Skrátený názov združenia je SC Senec. Skrátený názov združenia je používaný najmä na identifikáciu združenia pre účely a počas športového súťaženia.
3. Názov združenia v anglickom jazyku je SPORT CLUB Senec.
4. Sídlom združenia je Lichnerova 38, Senec, 903 01, Slovenská republika.
5. SC Senec má právnu formu občianskeho združenia založeného podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
6. Združenie je športovou organizáciou podľa § 8 ods. 1 zákona č.440/2015 Z.z. o športe a zmene a doplnení iných zákonov ( ďalej len „ZoŠ“), konkrétne športovým klubom podľa § 15 zákona č. 440/2015 Z.z o športe a zmene a doplnení iných zákonov (ďalej len “ZoŠ”) a jeho činnosť, ak má mať spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov v zmysle § 66 ZoŠ a nasl., musí byť vždy v súlade s § 19 až 23 ZoŠ.
7. Združenie je založené na dobu neurčitú.
8. Identifikačné číslo organizácie (ďalej len “IČO”), ktoré bolo SC Senec po jeho vzniku pridelené podľa zákona 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov) je 36075124, o. z. Kópia dokumentu o pridelení tvorí prílohu týchto stanov.
9. Daňové identifikačné číslo (ďalej len “DIČ”), ktoré bolo SC Senec po jeho vzniku pridelené podľa zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (Daňový poriadok) v znení neskorších predpisov 2120125645, o. z. Kópia dokumentu o pridelení tvorí prílohu týchto stanov.
10. Občianske združenie SC Senec je organizačne členené na oddiely, v ktorých sa združujú členovia podľa svojho záujmu realizácie. Oddiely sú členené na:
– Oddiel hádzanej
– Oddiel plávania
– Oddiel potápačov
– Oddiel zimného plávania
– Oddiel triatlonu
11. Webovým sídlom združenia je https://www.scsenec.sk.
12. Symbolom združenia je logo s úplným názvom „SPORT CLUB Senec“ a jednotlivých oddielov s týmto názvom.
13. Štatutárnym zástupcom SC Senec je predseda a tajomník. Štatutárny zástupcovia majú právo zastupovať SC Senec každý samostatne, tak že k napísanému názvu občianskeho združenia pripoja svoj podpis.

Článok 2.
Založenie a účel vzniku, ciele zámery a poslanie združenia

1. SC Senec bolo založené a vzniklo ako právnická osoba za účelom dobrovoľného združovania najmä fyzických osôb a prípadne aj právnických osôb predovšetkým pre vykonávanie športovej na území Slovenskej republiky a v zahraničí v postavení športového klubu.
2. SC Senec má právnu subjektivitu. Oddiely právnu subjektivitu nemajú.
3. SC Senec zaujíma v politických a náboženských záležitostiach neutrálny postoj.
4. SC Senec svoju činnosť a ciele vykonáva v súlade s rešpektovaním a dodržiavaním všetkých osobných, politických a iných práv občanov bez ohľadu na národnosť, pohlavie, rasu, pôvod, politické alebo iné zmýšľanie, náboženské vyznanie a sociálne postavenie, bez roznecovania nenávisti a neznášanlivosti z týchto dôvodov a na odmietaní akejkoľvek podpory násilia alebo inak porušovania ústavy a zákonov Slovenskej republiky.
5. Združenie hodlá pôsobiť v Slovenskej republike v prospech záujmov, záľub a potrieb svojich členov a osôb s jeho príslušnosťou ako aj iných priaznivcov v oblasti plaveckých športov, v oblasti športu hádzanej, v oblasti zimného plávania, v oblasti potápania, konkrétne plávanie s plutvami a to bez ohľadu na vek a pohlavie, to všetko ako druhu zdravého životného štýlu, racionálnej výživy, regenerácie, spôsobu života spojeného s pohybom, ochrany a podpory zdravia a vzdelania, zachovania prírodných a kultúrnych hodnôt ako aj s cieľom naplnenia verejného záujmu v športe.
6. Združenie uznáva:
a) medzinárodnú plaveckú federáciu FINA ) ako jedinú medzinárodnú športovú organizáciu, ktorá riadi plavecké športy na medzinárodnej úrovni *1) a Slovenskú plaveckú federáciu uznáva ako jedinú národnú športovú organizáciu a národný športový zväz, ktorá vykonáva výlučnú pôsobnosť pre organizované plavecké športy na území Slovenskej republiky,
b) medzinárodnú hádzanársku federáciu IHF a EHF ako medzinárodnú športovú organizáciu, ktorá riadia hádzanárske športy na medzinárodnej úrovni *2) a SZH uznáva ako jedinú národnú športovú organizáciu a národný športový zväz, ktorá vykonáva výlučnú pôsobnosť pre organizované hádzanárske športy na území Slovenskej republiky,
c) medzinárodnú športovú organizáciu svetová potápačská federácia (ďalej len „CMAS“) ako, ktorá riadia potápačské športy na medzinárodnej úrovni *3) a ZPS uznáva ako jedinú národnú športovú organizáciu a národný športový zväz, ktorá vykonáva výlučnú pôsobnosť pre organizované potápačské športy na území Slovenskej republiky,
d) medzinárodnú triatlonovú úniu ITU a európsku triatlonovú úniu ETU, ktorá riadia triatlonové športy na medzinárodnej úrovni *4) a STU uznáva ako jedinú národnú športovú organizáciu a národný športový zväz, ktorá vykonáva výlučnú pôsobnosť pre organizované triatlonové športy na území Slovenskej republiky.
7. Cieľmi a zámermi združenia je:
a) vytváranie ekonomických, materiálno – technických, personálne a odborné podmienok na činnosť združenia a na uspokojovanie záujmov a potrieb svojich členov a osôb s jeho príslušnosťou v oblasti plaveckých športov, hádzanej, potápania, konkrétne plávanie s plutvami, zimného plávania a triatlonu,
b) úzka spolupráca so Slovenským zväzom hádzanej v celom spektre výkonnostného, vrcholového hádzanárskom športe a reprezentácie SR,
c) úzka spolupráca so Zväzom potápačov Slovenska v celom spektre výkonnostného, vrcholového plávania s plutvami a reprezentácie SR,
d) úzka spolupráca s Triatlonovou úniou v celom spektre výkonnostného, vrcholového triatlonového športu a reprezentácie SR,
e) úzka spolupráca so Slovenskou plaveckou federáciou v celom spektre výkonnostného, vrcholového plaveckého športu a reprezentácie SR,
f) organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, súťaží a iných akcií zameraných na zvyšovanie výkonnosti v športoch,
g) podpora športových a pohybových aktivít najmä pretekárskeho charakteru a výkonnostného vrcholového športu, ale aj amatérskeho športu a športu rekreačného charakteru s osobitým dôrazom na organizovanie a vykonávanie základných plaveckých výcvikov a prevádzkovania plaveckých škôl,
h) podpora športových akcií a podujatí, tréningových sústredení a kempov, športových táborov a pod.,
i) organizovanie, či výpomoc a spolupráca pri športových charitatívnych a vzdelávacích akciách,
j) podpora pri výstavbe a renovácii bazénových komplexov, areálov a športových hál,
k) podpora vyvíjania osvetovej a edukačnej činnosti v oblasti športu so zameraním na pohybovú plaveckú gramotnosť, upevňovanie zdravia, zvyšovanie telesnej zdatnosti a športovej výkonnosti a ochrany integrity športu, pestovania princípov fair play a športu bez zakázaných podporných látok (doping),
l) podpora a rozvoj hádzanej u profesionálnych a talentovaných športovcov,
m) podpora a rozvoj plávania s plutvami u profesionálnych a talentovaných športovcov,
n) podpora a rozvoj plávania a zimného plávania u profesionálnych a talentovaných športovcov,
o) podpora a rozvoj triatlonu u profesionálnych a talentovaných športovcov,
p) rozvoj a podpora medzinárodných stykov s organizáciami a spoločnosťami podobného zamerania v Európe a vo svete,
q) šírenie informácií, vydávanie materiálov, komunikácia s ľuďmi, spolupráca s masmédiami v oblasti športov,
r) podpora a integrácia zdravotne znevýhodnených športovcov,
s) podpora a rozvoj telesnej kultúry vo všeobecnosti,
t) podpora pohybových aktivít a športových aktivít i správnej regenerácie,
u) podpora organizovaných, čiastočne organizovaných a neorganizovaných pohybových hier zameraných na využitie voľného času,
v) starostlivosť o všestranný rozvoj, oddychu a pohybových aktivít športovcov, detí a mládeže,
w) sledovanie osobitostí charakteru športov v pohybovej činnosti rozvoja športovcov, detí a mládeže i populácii všeobecne,
x) organizovanie vzdelávacích programov o športe, správnom oddychu, zdraví, zdravom životnom štýle, pitnom režime, strave a racionálnej výžive,
y) organizovanie rehabilitačných, rekondičných, športových pobytov pre športovcov, detí, mládež a širokú verejnosť,
z) poskytovanie sociálnej pomoci a zachovanie kultúrnych hodnôt.
7. Poslaním združenia vo vrcholovom športe je:
a) zabezpečovanie prípravy a účasti športovej reprezentácie združenia zloženej z jednotlivcov profesionálnych, talentovaných športovcov, ako aj z družstiev: to všetko predovšetkým v športe hádzaná, plávanie, diaľkové plávanie, zimné plávanie, plávanie s plutvami, triatlon,
b) v súťažiach v na území Slovenskej republiky, to všetko predovšetkým v športe hádzaná, plávanie, diaľkové plávanie, zimné plávanie, plávanie s plutvami, triatlon,
c) v medzinárodných a významných súťažiach na území Slovenskej republiky a v zahraničí to všetko predovšetkým v športe hádzaná, plávanie, diaľkové plávanie, zimné plávanie, plávanie s plutvami, triatlon,
d) podpora a rozvoj športov hádzanej, plávania s plutvami, plávania, zimného plávania, triatlonu na území Slovenskej republiky vo vrcholovom športe profesionálnych, talentovaných športovcov s osobitným dôrazom na podporu a rozvoj športov u detí a mládeže a podporu zdravého spôsobu života obyvateľstva Slovenskej republiky.
8. Poslaním združenia v športe pre všetkých je:
a) podpora a rozvoj športov hádzaná, plávanie, diaľkové plávanie, zimné plávanie, plávanie s plutvami, triatlon na území Slovenskej republiky,
b) s osobitným dôrazom na podporu a rozvoj športov hádzaná, plávanie, diaľkové plávanie, zimné plávanie, plávanie s plutvami, triatlon športov u detí a mládeže, ako aj amatérskych či rekreačných športovcov,
c) podporu zdravého spôsobu života obyvateľstva Slovenskej republiky,
d) organizovanie a vykonávanie základných plaveckých výcvikov a prevádzkovania plaveckých škôl,
e) napĺňaním poslania združenia v spoločnosti sa sleduje verejný záujem a verejná prospešnosť a dosahujú sa ciele združenia späté zároveň s rozvojom spoločenských, kultúrnych podujatí a športových podujatí ako uznaných športov podľa § 3, písm. f) ZoŠ.,
f) napĺňanie cestou plnením cieľov a úloh združenia na vymedzený časový úsek rozdelených do základných oblastí, ktoré sa uskutočňujú najmä prostredníctvom hlavných činností združenia a v súčinnosti s členmi združenia a osobami s jeho príslušnosťou,
e) združenie, jeho orgány, osoby s príslušnosťou k združeniu, predovšetkým členovia združenia a registrovaní za združenie podporujú, medzi sebou navzájom, ako aj vo vzťahu k tretím osobám, vzťahy založené na všeobecných princípoch slušnosti. Každý člen združenia a registrovaný za združenie je povinný osobitne dbať na dobré meno a oprávnené záujmy združenia a zdržať sa akýchkoľvek konaní, ktoré by ho mohli nespravodlivo poškodiť,
f) združenie zabezpečuje vo svojej pôsobnosti dodržiavanie pravidiel Svetového antidopingového programu, opatrení proti manipulácii priebehu a výsledkov súťaží a iných opatrení proti negatívnym javom v športe vyplývajúcich z medzinárodných predpisov a rozhodnutí a tieto negatívne javy združenie považuje ako závažné disciplinárne previnenia v rozpore s poslaním združenia. Za závažné disciplinárne previnenia sa považuje aj porušenie inej povinnosti, ktorej porušenie sa podľa predpisov SPF, STU, ZPS, SHZ považuje za závažné.

Článok 3
Hlavné činnosti združenia

1. Hlavné činnosti SC Senec sú aktivity vykonávané sústavne, samostatne, v mene a na zodpovednosť SC Senec, ktorými sa dosahuje príjem alebo možno dosiahnuť príjem, a ktoré nie sú podnikaním a nie sú vykonávané za účelom dosiahnutia zisku. Majetok, výnosy a príjmy vytvorené hlavnými činnosťami združenia sa využívajú na napĺňanie poslania a cieľov združenia a na úhradu výdavkov (nákladov) s nimi spojených.
2. Medzi hlavné činnosti SC Senec patria najmä:
a) reprezentovať záujmy členov SC Senec v spoločnosti, najmä v hádzanej, plávaní, plávania s plutvami, zimnom plávaní a triatlonu na území Slovenskej republiky,
b) vystupovať v mene členov združenia na území Slovenskej republiky vo vzťahu k štátu, samospráve, Slovenskému zväzu hádzanej – hádzanársky oddiel, Slovenskej plaveckej federácii – plavecký oddiel a zimné plávanie, Zväzu potápačov Slovenska – oddiel potápačov, Slovenskej triatlonovej únii – oddiel triatlonu, iným právnickým osobám, fyzickým osobám a zabezpečiť, aby záujmy členov združenia pri činnostiach týchto osôb boli primerane brané na zreteľ,
c) určovať filozofiu činnosti a rozvoja združenia, ktorá sa bude premietať do strategického plánovania činnosti združenia a rozpočtu združenia a ich napĺňania,
d) podieľať sa na založení, vzniku a činnosti obchodných spoločností s cieľom komercionalizovať hádzanú, plávanie, zimné plávania, plávania s plutvami, triatlon na území Slovenskej republiky a zhodnocovať aktíva s nimi spojené v prospech rozvoja hádzanej, plávania, zimného plávania, plávania s plutvami, triatlonu tak, aby skutočné hodnoty športu vždy prevládli nad komerčnými záujmami,
e) podieľať sa na založení, vzniku a činnosti právnických osôb, ktoré nie sú založené za účelom podnikania (napr. nadácií), pri podpore verejnoprospešných účelov zameraných na hádzanú, plávanie, zimné plávania, plávania s plutvami, triatlon, ich propagáciu a rozvoj,
f) koordinovať spoluprácu a podporovať jednotnosť medzi jednotlivými členmi združenia jednotlivých oddielov, riešiť spory medzi nimi a byť im nápomocný,
g) zaoberať sa ďalšími otázkami vo vzťahu k hádzanej, plávaniu, zimnému plávaniu, plávania s plutvami, triatlonu a ich rozvoju na území Slovenskej republiky,
h) združovať jednotlivcov, ako sú deti, mládež a dospelí zaoberajúci sa hádzanou, plávaním, plávania s plutvami, triatlonom a nadväznými činnosťami, ktoré sú spojené s organizovaním spoločenským, športových a kultúrnych podujatí.

Článok 4
Záväznosť predpisov združenia a ich vzťah k iným právnym aktom a predpisov iných športových organizácii

1. Stanovy a ostatné predpisy združenia (ďalej len “predpisy združenia”) musia byť v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a Európskej únie (ďalej len “právny poriadok”), ako aj s publikovanou ustálenou judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva, Súdneho dvora EÚ, Ústavného súdu SR a Najvyššieho súdu SR.
2. Predpisy združenia musia byť v súlade a nebyť v rozpore s:
a) ustanoveniami predpisov a rozhodnutiami športových organizácii, ktorých je združenie členom, predovšetkým ustanoveniami predpisov a rozhodnutiami SPF , SHZ, ZPS, STU,
b) ustanoveniami predpisov a rozhodnutí medzinárodných športových organizácií,
c) pravidlami Svetového antidopingového programu, opatrenia proti manipulácií priebehu a výsledkov súťaží a iné pravidlá a opatrenia proti negatívnym javom v športe vyplývajúce z medzinárodných predpisov a rozhodnutí.
3. Predpisy združenia nesmú byť v rozpore s predpismi SPF, SHZ, ZPS, STU.
4. Porušenie povinnosti člena združenia, osoby s príslušnosťou k združeniu alebo osoby s príslušnosťou k SPF, SHZ, ZPS, STU vyplývajúcej z predpisov združenia, predpisov SPF, SHZ, ZPS, STU disciplinárnym previnením, ktoré možno postihnúť v disciplinárnom konaní.
5. Združenie prostredníctvom svojich orgánov zabezpečuje dodržiavanie povinností podľa predpisov združenia, predpisov SPF, SHZ, ZPS, STU, FINA, WADA. ADA SR aj vo vzťahu ku všetkým osobám s príslušnosťou k združeniu.
6. Združenie a osoby s jeho príslušnosťou sa zaväzujú spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú v rámci športového hnutia súvisiace s ich športovou činnosťou, najmä pri organizovaní, vykonávaní, riadení a správe športu, ovplyvňujúce súťaž a jej účastníkov, športovcov, športových odborníkov, funkcionárov alebo jej členov, riešiť prednostne pred orgánmi SPF, SHZ, ZPS, STU na riešenie sporov pod hrozbou disciplinárnej sankcie. Ak najvyšší orgán SPF, SHZ, ZPS, STU schváli právomoc a príslušnosť rozhodcovského súdu (ďalej len “rozhodcovský súd”) na rozhodovanie sporov združenie a osoby s jeho príslušnosťou sa zaväzujú riešiť svoje spory v rozhodcovskom konaní, rešpektovať a podriadiť sa právomoci rozhodcovského súdu.

Článok 5
Záväznosť rozhodnutí orgánov združenia a rozhodnutí iných športových organizácii

1. Právoplatné rozhodnutie orgánu združenia vydané v súlade s predpismi združenia a predpismi SPF, SHZ, ZPS, STU je pre všetkých členov tohto orgánu, ako i pre všetkých členov združenia a osôb s príslušnosťou k združeniu, ktorým je určené, záväzné.
2. Člen združenia a osoba s príslušnosťou k združeniu sú povinní rešpektovať rozhodnutia združenia a jej orgánov a rovnako tak člen združenia a osoba s príslušnosťou k združeniu sú povinní rešpektovať aj rozhodnutia SPF, SHZ, ZPS, STU, ITU, ETU, FINA , EHF , IHF, CMAS a ich orgánov.
3. Členovia združenia uznávajú právomoc a príslušnosť Športového arbitrážneho súdu v Lausanne (“Court of Arbitration for Sport”; ďalej tiež len “CAS”) ako najvyššieho nezávislého a nestranného orgánu pre rozhodovanie sporov s medzinárodným prvkom v športoch v zmysle príslušných ustanovení stanov SPF, SPF, SHZ, ZPS, STU, ITU, ETU, FINA , EHF , IHF, CMAS a FINA.
4. Predpisy združenia stanovia, proti ktorým rozhodnutiam orgánov združenia nie je prípustný opravný prostriedok.
5. Neplatnosti alebo zrušenia rozhodnutia alebo iného aktu orgánu združenia sa je možné z dôvodu procesného pochybenia orgánu združenia domáhať, iba ak by bol pri správnom procesnom postupe dosiahnutý iný výsledok.
6. Porušenie povinnosti člena združenia alebo osoby s príslušnosťou k združeniu vyplývajúcej z rozhodnutia orgánu združenia alebo orgánov SPF, SHZ, ZPS, STU, ITU, ETU, FINA , EHF , IHF, CMAS je disciplinárnym previnením, ktoré je možné postihnúť v disciplinárnom konaní.

Článok 6
Členstvo v združení, vzťahy v združení a reprezentovanie združenia navonok

1. Členstvo v je vyjadrením podpory, lojality a stotožnenia sa člena SC Senec s poslaním, cieľmi a úlohami, ako aj s pravidlami fungovania SC Senec. Združenie zabezpečuje plnenie svojich cieľov a úloh najmä prostredníctvom svojich členov a v spolupráci s nimi.
2. Členstvo v SC Senec je dobrovoľné, nie je naň právny nárok a vzniká, je pozastavené rozhodnutím členskej schôdze orgánu SC Senec.
3. Členstvom v SC Senec člen združenia prejavuje svoj súhlas a vôľu podriadiť sa platným pravidlám združenia, ktoré sú vyjadrené v týchto stanovách ako aj rozhodnutiam príslušných orgánov SC Senec vydaným v súlade s nimi. Práva a povinnosti členov môžu byť okrem týchto stanov upravené aj ďalšími predpismi združenia.
4. Členstvom v združení vzniká príslušnosť k združeniu podľa § 8 ods. 3 ZoŠ, na základe prihlášky.
5. Ak sa SC Senec stane prijímateľom verejných prostriedkov v zmysle § 66 ZoŠ a násl., vyberá v súlade s § 9, ods. 1 ZoŠ ročný členský príspevok na svoju činnosť od svojich členov. Ročný príspevok člena sa považuje za zaplatený, ak ku dňu 15.marca bežného roka je pripísaný na účet občianskeho združenia, SC Senec na žiadosť člena a vystaví členovi potvrdenie o úhrade ročného príspevku.
6. SC Senec, jeho orgány a členovia podporujú medzi sebou navzájom a vo vzťahu k tretím osobám, vzťahy založené na všeobecných princípoch slušnosti. Každý člen združenia je povinný osobitne dbať na dobré meno združenia a zdržať sa akýchkoľvek konaní, ktoré by ho mohli nespravodlivo poškodiť. Združenie zabezpečuje v zmysle § 8, ods. 6 ZoŠ vo svojej pôsobnosti dodržiavanie pravidiel Svetového antidopingového programu, opatrení proti manipulácii priebehu a výsledkov súťaží a iných opatrení proti negatívnym javom v športe vyplývajúcich z medzinárodných predpisov a rozhodnutí a tieto negatívne javy združenie považuje ako závažné disciplinárne previnenia v rozpore s poslaním združenia.
7. Každý člen združenia môže kedykoľvek v súlade s týmito stanovami zo združenia vystúpiť. Vystúpenie zo združenia nezbavuje člena vystupujúceho zo združenia povinnosti vyrovnať svoje finančné alebo iné záväzky voči združeniu alebo členom združenia.

Článok 7
Členovia združenia

1. SC Senec musí mať aspoň 2 členov výboru SC Senec a mať neurčitý počet členov združenia.
2. Výbor SC Senec tvorí predseda, tajomník a predsedovia oddielov, ktorí po jeho vzniku zásadným spôsobom prispeli k ďalšiemu rozvoju združenia. Člen združenia je fyzická osoba, ktorá vykonáva v združení a jeho prostredníctvom športovú činnosť vrátane súťaže ako športovec, športový odborník a priaznivec jednotlivých športov.
3. Ak tieto stanovy neustanovujú inak, vznikom ani zánikom príslušnosti fyzickej osoby k združeniu ako športovej organizácii podľa § 3, písmeno k) ZoŠ automaticky nevzniká ani nezaniká členstvo v združení podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
4. Členovia SC Senec môžu byť iba fyzické osoby, najmä športoví odborníci a športovci vrátane ich rodinných príslušníkov, ktorí vykonávajú v združení a jeho prostredníctvom športovú činnosť vrátane súťaže v zmysle § 3, písm. g) ZoŠ.
5. Ku vzniku členstva je žiadateľ povinný predložiť riadne vyplnenú prihlášku spolu s ďalšími listinami tvoriacimi súčasť prihlášky, ktoré určuje výbor.
6. Vzor prihlášky vydá výbor SC Senec a vhodným spôsobom ho uverejnia na webovej stránke (www.scsenec.sk).
7. Podmienky vzniku členstva fyzickej osoby v SC Senec sú nasledovné:
a) neobmedzení vek,
b) súhlas s dodržiavaním stanov združenia,
c) uhradenie členského príspevku za rok, v ktorom má členstvo vzniknúť bezhotovostným platobným stykom na účet SC Senec.
8. O členstve rozhoduje členská schôdza žiadateľa najneskôr do 30 kalendárnych dní od prevzatia riadne vyplnenej prihlášky so všetkými potrebnými prílohami a pripísania členského príspevku na účet SC Senec. Schôdza môže pred rozhodnutím o vzniku členstva začať interné uzavreté pripomienkové konanie k osobe žiadateľa, a to tak, že vhodným spôsobom umožní výboru, aby sa vyjadrili k predpokladom žiadateľa stať sa členom SC Senec. Pripomienkové konanie trvá spravidla 15dní a musí byť ukončené najneskôr 3 dni pred dňom, keď členská schôdza rozhodne o členstve žiadateľa. Ak člen výboru nedoručí písomne na sídlo SC Senec počas pripomienkového konania svoje pripomienky k osobe žiadateľa, má sa za to, že súhlasí s členstvom žiadateľa v SC Senec. Pripomienky doručené členom výboru SC Senec ma konzultatívny charakter.
9. Členská schôdza každou pripomienkou zaoberať. Doručenie pripomienky neznamená automaticky neprijatie osoby za člena združenia.
10. Predseda a tajomník SC Senec môže pred rozhodnutím o vzniku členstva uskutočniť so žiadateľom, alebo jeho zástupcom osobný rozhovor na overenie vhodnosti žiadateľa stať sa členom združenia. Osobný rozhovor podľa tohto bodu sa musí uskutočniť najneskôr v deň, keď členovia výboru združenia.
11. Členská schôdza SC Senec rozhodne o vzniku členstva.
12. Rozhodnutie o prijatí za člena sa oznámi vhodným spôsobom žiadateľovi o členstvo.
13. Ak predseda združenia rozhodne, že žiadateľa za člena združenia neprijíma, vhodným spôsobom to oznámi žiadateľovi a vráti členský príspevok na jeho účet.
14. Ak už nevznikla skôr, vznikom členstva fyzickej osoby v združení podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov vzniká príslušnosť fyzickej osoby k SC Senec ako športovej organizácii podľa § 3, písmeno k) ZoŠ.
15. V zmysle týchto stanov sa priznávajú členom združenia tieto práva:
a) podieľať sa na činnosti združenia najmä ako športovec a športový odborník a požívať iné výhody poskytované združením svojim členom, ak ich individuálne členstvo nie je pozastavené,
b) obracať sa na orgány združenia s podnetmi týkajúcimi sa združenia a žiadať tieto orgány o stanovisko k týmto podnetom,
c) byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia,
d) voliť a byť volený do organov po dosiahnutí veku 18 rokov.
16. V zmysle týchto stanov sa priznávajú individuálnym členom združenia tieto povinnosti:
a) dodržiavať stanovy a interné predpisy združenia vrátane rozhodnutí, pokynov a usmernení orgánov združenia,
b) pomáhať pri plnení poslania a cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho činnosti,
c) podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, v rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia,
d) platiť riadne a včas členské príspevky,
e) konať a vystupovať tak, aby neboli poškodené záujmy ani dobrá povesť združenia a jeho členov,
f) ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.
17. Príslušné orgány združenia môžu internými predpismi konkretizovať, podrobnejšie upraviť výkon rozšíriť práva a povinností členov, a to v súlade so stanovami, právnym poriadkom Slovenskej republiky a právom Európskej únie.
18. Pri ukladaní povinností členom združenia dbajú orgány združenia najmä na to, aby nimi nezasahovali v neprimeranom rozsahu do legitímnych subjektívnych záujmov jednotlivých členov a združenia ako celku.
a) Členstvo v združení je fyzickej osobe pozastavené nezaplatením členského príspevku riadne a včas.
b) Fyzickej osobe členstvo v združení zaniká:
– smrťou,
– písomným vzdaním sa členstva v združení ako individuálneho člena, ktoré je riadne doručené združeniu,
– zánikom združenia.
– rozhodnutím predsedu združenia pre závažné disciplinárne previnenie fyzickej osoby podľa čl. 4, ods. 6 týchto stanov, ktoré je v rozpore s poslaním združenia.
19. Zoznam členov združenia vrátane ich osobných údajov vedie predseda SC Senec v rozsahu podľa § 80 ods. 2 písm. a), b), d) až r) a ods. 4 až 7 ZoŠ.

Článok 8
Vylúčenie zo združenia

1) Člen združenia môže byť vylúčený zo združenia:
a) ak závažne poruší predpisy združenia, pričom za závažné porušenie sa považuje najmä:
– porušenie pravidiel Svetového antidopingového programu,
– manipulácie priebehu a výsledkov súťaží,
– aktívna účasť na násilí a neviazanosti divákov v súvislosti s verejným športovým podujatím,
– korupcia (prijímanie úplatku, podplácanie, nepriama korupcia) alebo športová korupcia, ktorej sa dopustil člen, štatutárny orgán alebo iný funkcionár člena, alebo iná osoba v prospech člena združenia,
– iná trestná činnosť závažnej povahy, ktorej sa dopustil člen, štatutárny orgán alebo iný funkcionár člena, alebo iná osoba v prospech člena združenia,
– dlhodobé alebo opakované porušenie povinnosti člena združenia stanovenej predpismi združenia alebo rozhodnutím orgánu združenia, ktoré vážne ohrozuje alebo môže vážne ohroziť princípy a vzťahy v združení alebo autoritu združenia či rozhodovacej činnosti orgánov združenia,
b) ak prestane spĺňať podmienky členstva (napr. strata bezúhonnosti, neuhradenie členského príspevku napriek najmenej jednej opakovanej písomnej výzve),
2) O vylúčení člena združenia rozhoduje najvyšší orgán združenia. Závažné porušenie predpisov združenia sa považuje za každých okolností za závažné disciplinárne previnenie orgánov SPF, SHZ, ZPS, STU.
3) Vylúčenie zo združenia nezbavuje vylúčeného člena povinnosti vyrovnať svoje finančné alebo iné záväzky voči združeniu alebo jeho členom či registrovaným.

Článok 9
Osoby s príslušnosťou k združeniu, ktoré nie sú členmi združenia

1. Zoznam osôb s príslušnosťou k SC Senec, ktoré nie sú členmi združenia vrátane ich osobných údajov vedú jednotlivý predsedovia oddielov v rozsahu podľa § 80 ods. 2 písm. a), b), d) až r), ods. 4 až 7 zákona č. 440/2016 Z.z. o športe a zmene a doplnení iných zákonov.

Článok 10
Orgány združenia

1. Orgány SC Senec je členská schôdza a výbor.
2. Orgánom SC Senec je i Kontrolór, ak sú splnené podmienky uvedené v § 10 ZoŠ.

Článok 11
Členská schôdza

1. Členská schôdza je najvyšším orgánom združenia. Má právomoci:
a) voliť a odvolávať predsedu a tajomníka združenia,
b) určovať výšku členských príspevkov pre členov združenia na príslušné časové obdobie vrátane dátumu ich splatnosti.
2. Členskú schôdzu tvorí výbor a dvaja delegovaní zástupcovia jednotlivých oddielov.
3. Členská schôdza oddielu volí dvoch členov oddielu, ktorí budú zastupovať oddiel na členskej schôdzi SC Senec.
4. Riadne zasadnutie sa uskutočňuje najmenej raz za rok. Zo zasadnutia sa vyhotovuje v zmysle § 8, ods. 5 ZoŠ zápisnica, ktorú združenie uchováva nie kratšie ako 6 rokov. Zápisnica obsahuje aj meno, priezvisko a funkciu osôb zúčastnených na zasadnutí.
5. Štatutárnym orgánom združenia je predseda a tajomník združenia, ktorí sú oprávnený samostatne a bez akýchkoľvek obmedzení konať v mene združenia s náležitou starostlivosťou v zmysle § 19 ods. 5 ZoŠ.
6. Rozhoduje o vzniku a pozastavení členstva v SC Senec a vedie aktuálny zoznam členov SC Senec a osôb s príslušnosťou k združeniu v zmysle § 8, ods. 3 ZoŠ.
7. Pripravuje návrh strategického plánu SC Senec a rozpočtu SC Senec.
8. Predseda a tajomník sú oprávnení v mene združenia uzatvárať zmluvné vzťahy v hodnote do 10 000 Euro, previesť majetok v hodnote do 10 000 Euro., zriadiť záložné právo, zabezpečovací prevod práva alebo vecné bremeno na majetok vo vlastníctve združenia, vystaviť zmenku, uzavrieť zmluvu o úvere alebo o pôžičke, prevziať dlh alebo pristúpiť k záväzku alebo uznať sporný záväzok združenia, iba po predchádzajúcom súhlase členskej schôdze; členská schôdza väčšina je tvorená všetkými členmi schôdze mínus jeden.
9. Na zmenu stanov združenia je potrebný súhlas kvalifikovanej väčšiny členskej schôdze v zmysle § 22 ZoŠ.
10. Ak ostatných členov členskej schôdze o to požiada čo i len jeden z členov členskej schôdze, tak na vykonania právneho úkonu v mene SC Senec je potrebné získať predchádzajúci súhlas kvalifikovanej väčšiny.
11. V záujme efektivity činnosti členskej schôdze sa jej osobné rokovanie zvoláva iba vtedy, ak z povahy prerokovávanej veci vyplýva, že nepostačuje iné vyjadrenie jej členov alebo ak prijatie rozhodnutia na základe hlasovania „per rollam“ pomocou emailu nie je vhodné/primerané.
12. Rozhodnutie členskej schôdze nadobúda účinnosť jeho schválením, ak nie je v rozhodnutí stanovené inak.

Článok 12
Výbor

1. Výkonným orgánom združenia je výbor, ktorý sa skladá z predsedu, tajomníka a predsedov oddielov.
2. Členská schôdza si volí predsedu a tajomníka SC Senec (ďalej len “Predseda”), na obdobie najviac 5 rokov.
3. Členská schôdza oddielu volí predsedu oddielu na obdobie najviac 5 rokov.
4. V zmysle týchto stanov sa priznávajú výboru združenia tieto práva:
a) zúčastňovať sa na činnosti a rozhodovaní Výboru SC Senec,
b) podieľať sa na činnosti SC Senec najmä pripomienkovaním a schvaľovaním strategického plánu združenia a rozpočtu združenia navrhnutých Predsedom a tajomníkom SC Senec,
c) byť informovaní o činnosti jednotlivých členov združenia.
5. V zmysle týchto stanov sa priznávajú výboru združenia tieto povinnosti:
a) dodržiavať stanovy SC Senec,
b) pomáhať pri plnení poslania a cieľov SC Senec a aktívne sa podieľať na jeho činnosti,
c) podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, v rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom SC Senec,
d) platiť členské príspevky riadne a včas,
e) konať a vystupovať tak, aby neboli poškodené záujmy ani dobrá povesť SC Senec a jeho členov,
f) ochraňovať a zveľaďovať majetok SC Senec.
6. Členovi výboru združenia funkcia zaniká:
a) smrťou,
b) stratou alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
c) písomným vzdaním sa funkcie v SC Senec ako člena výboru združenia, ktoré je riadne doručené združeniu,

Článok 13
Štatutárne orgány združenia a podpisovanie v mene združenia

1. Združenie koná prostredníctvom štatutárneho orgánu, ktorým je:
a) Predseda,
b) Tajomník, pričom každý z nich koná samostatne.
2. Podpisovanie v mene združenia sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu združenia, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.

Článok 14
Predseda a tajomník

1. Predseda vykonáva najčastejšie právne úkony v mene združenia a jeho najdôležitejšími úlohami sú:
a) vystupovať v mene SC Senec, zastupovať a reprezentovať jeho záujmy pri rokovaniach s tretími osobami,
b) zabezpečovať efektívne fungovanie SC Senec za účelom naplnenia poslania a cieľov združenia vykonávaním hlavných činností združenia,
c) pripraviť návrh strategického plánu združenia a rozpočtu združenia,
d) realizovať rozhodnutia prijaté členskou schôdzou,
e) dohliadať na prácu, činnosť predsedov jednotlivých oddielov, športových odborníkov a športovcov s príslušnosťou k SC Senec.
2. Predseda SC Senec má právo delegovať určité práva a povinnosti na tajomníka.
3. Tajomník má plné právo zastupovať predsedu SC Senec v prípade dlhej dlhodobej neprítomnosti, choroby alebo inej neschopnosti.

Článok 15
Kontrolór združenia

1. Ak združenie má dve bezprostredne po sebe nasledujúce účtovné obdobia príjem prostriedkov zo štátneho rozpočtu presahujúci 50 000 eur ročne, združenie zriadi a rozhodnutím členskej schôdze obsadí funkciu Kontrolóra najneskôr do 30. júna nasledujúceho roka.
2. Po obsadení funkcie Kontrolór postupuje následne pri svojej činnosti podľa § 10 a nasl. ZoŠ.

Článok 16
Základné princípy hospodárenia združenia

1. SC Senec má účtovné obdobie kalendárny rok v zmysle § 9, ods. 3 ZoŠ.
2. Plánovanie, koordinovanie a uskutočňovanie príjmov a výdavkov SC Senec za priebeh jedného účtovného obdobia má byť v zásade vyrovnané.
3. Plánovaný rozpočet na kalendárny rok schvaľuje členská schôdza, ktorý predloží najneskôr do konca apríla príslušného kalendárneho roka.
4. Výbor predkladá členskej schôdze SC Senec každoročne najneskôr do konca apríla príslušného kalendárneho roka Správu o činnosti za predchádzajúci kalendárny rok, ktorá obsahuje
a) zmeny stanov a iných predpisov SC Senec,
b) zmeny v zložení orgánov združenia,
c) prehľad vykonávaných činností a projektov,
d) prehľad dosiahnutých športových výsledkov,
e) správu o hospodárení SC Senec za predchádzajúce účtovné obdobie obsahujúcu:
– plánovaný rozpočet a skutočný rozpočet vrátane vysvetlenia prípadných rozdielov medzi nimi vrátane,
– prehľadu výnosov združenia podľa zdrojov a ich pôvodu,
– prehľadu nákladov združenia a osobitne prehľadu nákladov na prevádzku združenia, mzdové náklady, náklady na odmeny a náhrady výdavkov podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov,
– stav a pohyb majetku a záväzkov,
– ročnú účtovnú závierku združenia za predchádzajúce účtovné obdobie,
– návrh na použitie zisku alebo vyrovnanie straty,
– daňové priznanie združenia za predchádzajúce účtovné obdobie, ak združenie bolo povinné ho podať,
– ak združenie spĺňa podmienky uvedené v § 9, ods. 4 ZoŠ, zostaví v zmysle § 9, ods. 5 ZoŠ výročnú správu a nechá ju overiť spolu s ročnou účtovnou závierkou audítorom.

Článok 17
Príjmy združenia a výdavky združenia

1. Príjmy združenia tvoria najmä:
a) členské príspevky od členov združenia,
b) poplatky za registráciu za združenie od registrovaných za združenie,
c) ročné, kvartálne, mesačné príspevky jednotlivých oddielov na náklady športovej činnosti pre kategóriu registrovaných za združenie,
d) príspevky od iných občianskych združení okrem príspevku od národných športových zväzov jednotlivých športov z príspevku uznanému športu,
e) dary,
f) výchovné za prestupy športovcov do iného športového klubu podľa § 69 ods. 5 ZoŠ,
g) príjmy zo štartovného na športové podujatia organizované združením,
h) príjmy za vstupy na športové podujatia organizované združením,
i) príjmy z predaja tovarov alebo služieb označených symbolmi združenia podľa týchto stanov,
j) príjmy zo zmlúv o reklame,
k) príjmy z hospodárenia s vlastným majetkom a právami združenia, najmä nájomné z prenájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku,
l) príjmy z inej zárobkovej činnosti združenia,
m) podiel na zisku obchodných spoločností po zdanení, v ktorých je združenie spoločníkom alebo akcionárom,
n) podiely zo zaplatenej dane fyzickej alebo právnickej osoby podľa § 50 a nasl. zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
o) sponzorské zo zmlúv o sponzorstve v športe podľa § 50 a nasl. ZoŠ,
p) príspevok od národného športového zväzu v plaveckých športoch z príspevku uznanému športu,
q) dotácie z rozpočtu verejnej správy,
r) príspevok na národný športový projekt podľa § 75 ZoŠ,
s) príspevok na športový poukaz § 76 ZoŠ.
2. Výdavky združenia, ktorými sa napĺňa poslanie združenia v spoločnosti a sleduje verejný záujem a verejná prospešnosť a dosahujú sa ciele združenia sú najmä výdavky združenia:
a) na zabezpečenie športovej činnosti združenia,
b) na zabezpečenie prípravy športovej reprezentácie združenia. t.j. najmä členov a registrovaných za združenie,
c) na zabezpečenie účasti športovej reprezentácie združenia, t.j. najmä členov a registrovaných za združenie na športových súťažiach,
d) na podporu a rozvoj športov plávanie, plávanie s plutvami, hádzaná, zimné plávanie, triatlon na území Slovenskej republiky s osobitným dôrazom na podporu a rozvoj športov plávanie, plávanie s plutvami, hádzaná, zimné plávanie, triatlon detí a mládeže a podporu zdravého spôsobu života obyvateľstva Slovenskej republiky,
e) na zabezpečenie organizovania súťaží v športoch plávanie, plávanie s plutvami, hádzaná, zimné plávanie, triatlon na území Slovenskej republiky a v zahraničí,
f) na profesionálnych a amatérskych športovcov na základe zmlúv podľa ZoŠ,
g) na zabezpečenie prípravy talentovaných športovcov,
h) na odmeny športovcov, trénerov a ostatných členov realizačných tímov športovej reprezentácie združenia,
i) na činnosť sekretariátu združenia, orgánov a komisií združenia,
j) výdavky na športových odborníkov na základe zmlúv podľa § 6 ods. 3 ZoŠ, najmä ak sa na výkon športovej činnosti vyžaduje odborná spôsobilosť podľa § 6 ods. 7 ZoŠ,
k) na príspevky združenia talentovaným športovcom podľa § 9 ods. 2 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorí majú príslušnosť k združeniu podľa § 8 ods. 3 ZoŠ,
l) na príspevky združenia aktívnym športovcom podľa § 9 ods. 2 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorí majú príslušnosť k združeniu podľa § 8 ods. 3 ZoŠ,
m) na náhradu za stratu času dobrovoľníka zapísaného v informačnom systéme športu podľa § 6 ods. 2 písm. e) ZoŠ a na náhradu za materiálne zabezpečenie dobrovoľníka podľa zákona č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve,
n) na dodržiavanie pravidiel Svetového antidopingového programu, opatrení proti manipulácii priebehu a výsledkov súťaží a iných opatrení proti negatívnym javom v športe vyplývajúcich z medzinárodných predpisov a rozhodnutí v pôsobnosti združenia podľa § 8 ods. 6 ZoŠ,
o) na kúpu tovarov a služieb, ktorými sa zhodnocujú existujúci majetok a práva združenia vrátane následného maloobchodného predaja týchto tovarov a služieb so symbolmi združenia.
p) iné výdavky.

Článok 18
Účty združenia vedené v banke alebo v pobočke zahraničnej banky

1. Združenie okrem bežných bankových účtov môže, a v zmysle príslušných ustanovení ZoŠ je povinné zriadiť, aj osobitné bankové účty (tzv. transparentný účet) na príjem:
a) verejných prostriedkov,
b) prostriedkov zo zmlúv o sponzorstve v športe.
2. Podmienky zverejňovania informácii o spôsobe použitia prostriedkov podľa odseku 1 sú upravené v ZoŠ.

Článok 19
Zrušovanie a zánik združenia

1. Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením na základe rozhodnutia Členskej schôdze alebo zlúčením s iným združením v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, pri ktorých sa vyžaduje súhlas kvalifikovanej väčšiny všetkých členov.
2. Združenie môže tiež zaniknúť právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky alebo súdu o jeho rozpustení.
3. V prípade zániku združenia z dôvodov a za podmienok stanovených v ust. § 12 ods. 1 písm. a)/ zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov Členská schôdza určí likvidátora združenia.
4. Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vysporiadanie.
5. V prípade zániku združenia bez právneho nástupcu vykoná na základe rozhodnutia členskej schôdze určený likvidátor likvidáciu majetku združenia v zmysle ustanovení § 70 a nasl. Obchodného zákonníka s použitím § 13 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
6. V prípade zrušenia združenia s ustanovením právneho nástupcu prechádza všetok majetok, aktíva, pasíva, záväzky a pohľadávky z právnych vzťahov, na právneho nástupcu združenia, ak Členská schôdza nerozhodne inak.
7. Likvidátor je povinný najskôr vyrovnať všetky záväzky a pohľadávky združenia a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia na základe rozhodnutia Členskej schôdze.
8. Zánik združenia sa oznamuje Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky a do informačného systému športu .
9. Pri likvidácii združenia sa primerane postupuje podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

Článok 20
Zrušovacie ustanovenie

1. Zrušujú sa Stanovy SPORT CLUB Senec schválené 12.10.2015.

Článok 21
Účinnosť

1. Tieto stanovy boli prerokované a schválené členskou schôdzou SPORT CLUB Senec
2. a v plnom rozsahu nahrádzajú pôvodné stanovy dňa 12.10.2015 a nadobúdajú účinnosť dňa 1.7.2016.
3. Zmenu stanov oznámi Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky do 15 dní od ich schválenia predseda v súlade s § 11, ods.1 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
4. Budúce zmeny týchto stanov schválené členskou schôdzou nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia, ak členská schôdza nerozhodne o neskoršom nadobudnutí účinnosti zmeny stanov.

Zmena stanov vzatá na vedomie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 20.07.2016 číslo spisu VVS/1-900/90-23608-3

 

*1 ) FINA Rules on the Prevention of the Manipulation of Competitions
*2) IHF – international handball federation, EUF – European handball federation
*3) CMAS – Svetová federácia The World Underwater Federation
*4) ETU – international triathlon union, ETU european triathlon union