Súhlas dotknutej osoby

v zmysle Zákona číslo 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady číslo 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov s uverejnením fotografií a informačných materiálov na nižšie uvedených webových stránkach.

Prevádzkovateľ: SPORT CLUB Senec, Lichnerova 38, 903 01 Senec
Právna forma Občianske združenie
IČO : 36075124
Kontakt: info@scsenec.sk

Týmto súhlasím aby prevádzkovateľ uverejnil moje fotografie na webových stránkach prevádzkovateľa:
– SPORT CLUB Senec, www.scsenec.sk
– V priestoroch organizovania tréningových jednotiek jednotlivo podľa oddielu
– Na stránke www.scsenec.sk sa prezentuje SPORT CLUB Senec svojimi výsledkami v rámci športových aktivít, činností mládeže i reprezentácie v jednotlivých športových odvetviach.
– Účelom spracúvania fotografií je prezentácia výsledkov činnosti a aktivít SPORT CLUB Senec, ako aj jeho prezentácia na propagačné a reklamné účely.
– Spracúvanie osobných údajov sa riadi § 13 ods. 1 písm . a) a § 14 Zákonom číslo 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady číslo 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Súhlas je udelený na dobu neurčitú.

Svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať.

Poučenie dotknutej osoby: Týmto vyhlasujem, že som bol poučený o právach ako dotknutej osoby v zmysle vyššie citovaného zákona a nariadenia a že som bol informovaný o Zásadách spracúvania osobných údajov. Ako dotknutá osoba mám právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať: informácie o stave spracúvania osobných údajov; informácie o zdroji, z ktorého boli osobné údaje získané; odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania v informačnom systéme; opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov; likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, v prípade úradných dokladov požadovať ich vrátenie; likvidáciu osobných údajov, ak došlo k porušeniu zákona. Ostatné práva dotknutej osoby upravuje § 13 ods. 1 písm a) a § 14 Zákona číslo 18/2018 Z.z.
Poskytnuté osobné údaje bude SPORT CLUB Senec spracúvať výlučne za účelom členstva dotknutej osoby v športovom klube a aktivít spojených s členstvom v klube. Poskytnuté osobné údaje bude športový klub spracúvať v súlade so Zásadami o ochrane osobných údajov zverejnených na webovej stránke športového klubu.